Jacek Świeca

Specjalista prawa medycznego, farmaceutycznego oraz własności intelektualnej i przemysłowej. Jego specjalizacja obejmuje również prawo europejskie i zagraniczne porządki prawne, w tym prawo niemieckie i kraje common law.

Współpracował z renomowanymi kancelariami prawnymi, prowadząc obsługę spółek giełdowych, aktywnie lobbując na rzecz sektora medycznego i farmaceutycznego oraz doradzając klientom w zakresie największych transakcji międzynarodowych obejmujących handel transgraniczny.

Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach państwowych. Pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora departamentu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, reprezentując Rzecznika przed urzędami, sądami i trybunałami, w tym przed europejskimi organami wymiaru sprawiedliwości. Uznany legislator opracowujący i opiniujący projekty aktów prawnych dla polskich i zagranicznych organów i instytucji. W latach 2011-2013 minister ds. prawa gospodarczego w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Centre Club.

Arbiter w Sądzie Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Superarbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa. Arbiter w Krajowym Sądzie Arbitrażowym. Członek Zespołu Konsultacyjnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Prawa Business Centre Club. Członek Zespołu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego w Ministerstwie Gospodarki. W latach 2011-2012 Członek Komitetu Roboczego ds. Współpracy z Organizacjami Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi w Związku Pracodawców Mediów Publicznych.

Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Komitetu ds. Krajowej Struktury Kwalifikacji w Zakresie Szkolnictwa Wyższego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prelegent licznych konferencji poświęconych praktycznym aspektom polskich i zagranicznych procedur sądowych. Autor kilkuset artykułów z obszaru prawa i medycyny oraz kilkunastu książek. Ceniony ekspert, którego opinie cytują najważniejsze polskie media.