Aktualności

25 stycznia 2021

Podsumowanie 2020 roku

Podsumowanie wydarzeń związanych ze sporem z Volkswagenem przygotowane przez kancelarię „Dawid & Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni”.


Szanowni Państwo,

początek nowego roku to czas podsumowań, a dla naszej Kancelarii dodatkowo tych związanych z działaniami podjętymi w Państwa sprawach. 

Oczekiwanie na zakończenie sporu z koncernem Volkswagen AG towarzyszy nam wszystkim. Pełnomocnicy procesowi z Kancelarii „Dawid & Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni”, mając tego świadomość, ukierunkowują czynności postępowania na możliwie sprawne jego przeprowadzenie. Stanowisko producenta, niechętnego – jak dotąd – polubownemu zakończeniu sporu, pogłębia stan niezrozumienia dla jego wybiórczego podejścia do kierowców polskich i tych, którzy w innych krajach otrzymali stosowne rekompensaty w drodze ugody (USA, Kanada, Australia, Niemcy).

Różnicując pozycję konsumentów – w zależności od obywatelstwa, Volkswagen AG w toku dotychczasowego postępowania wykazywał, że pozew o zapłatę w postępowaniu grupowym powinien zostać złożony przed sądem niemieckim, nie zaś polskim – jak miało to miejsce. Trwający spór o tzw. jurysdykcję krajową, czyli możliwość rozpoznania sprawy tutaj, w Polsce, doprowadził do postępowania przed Sądem Najwyższym, który rozstrzygnie o możliwości udzielenia Państwu ochrony przez polski wymiar sprawiedliwości.

Przekonani o takiej możliwości, i konieczności, dążymy do wykazania, że prawo unijne stwarza ku temu dostateczne podstawy. Potwierdził to również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie C-343/19, odpowiadającym naszemu dotychczasowemu stanowisku procesowemu. Zgodnie z prawidłowym rozumieniem przepisów, w przypadku, gdy w Niemczech pojazdy zostały niezgodnie z prawem wyposażone przez ich producenta w oprogramowanie manipulujące wynikami emisji spalin, a następnie zostały sprzedane w innym państwie członkowskim, szkoda majątkowa powstaje w tym ostatnim państwie. Stwarza to podstawę do pozwania producenta przed sąd tego państwa. Mamy nadzieję, że taka wykładania, zawarta również w tym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE, zostanie uwzględniona przez Sąd Najwyższy.

Niezależnie od wskazanych działań, dokonaliśmy również zgłoszenia Państwa udziału w postępowaniu grupowym, jakie toczyło się w Niemczech przed Wyższym Sądem Krajowym w Brunszwiku. Reprezentująca kierowców Federacja Stowarzyszeń Konsumenckich (Verbraucherzentrale Bundesverband) oraz pozwana Spółka Volkswagen AG nie uwzględniły jednak w zawartej przez siebie ugodzie, możliwości skorzystania z niej przez właścicieli pojazdów z innych państw.

Działania przedstawicieli koncernu Volkswagen AG są również przedmiotem postępowania karnego, nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Częstochowie. W toku trwających czynności procesowych, podejmujemy aktywne działania mające na celu zgromadzenie kompletnego materiału dowodowego, w tym w ramach zagranicznej pomocy prawnej.

Dopuszczenie do ruchu kilkuset tysięcy pojazdów emitujących grożący życiu i środowisku tlenek azotu na poziomie znacznie przekraczającym dopuszczalne normy, obrazuje skalę negatywnych zjawisk. Niedostateczne wysiłki producenta nie tylko na rzecz usunięcia zagrożeń środowiskowych, ale także zrekompensowania właścicielom wadliwych pojazdów szkody majątkowej, stwarzają konieczność wyegzekwowania tych obowiązków na drodze sądowej – do czego w 2021 r. w dalszym ciągu będziemy dążyć. 

Dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaufanie. Liczymy, że dalszy wspólny wysiłek przybliży nas do osiągnięcia zakładanych celów.

Z poważaniem,

Zespół Kancelarii „Dawid & Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni” 

, , , , , , , , ,