Polityka prywatności

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Polityka prywatności ma na celu poinformowanie gości odwiedzających naszą stronę internetową znajdującą się pod adresem www.stopvw.pl (zwana dalej „Serwis”) o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie informacji o w sprawie tzw. Afery Volkswagena (zwany dalej „Newsletterem”). Każdy gość, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu jest „Użytkownikiem”.
 2. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony ich danych osobowych oraz prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „Rozporządzenie” oraz ustawą o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Warszawie (00-585), ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-663 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000602320, NIP: 7010548996 adres e-mail: poszkodowani@stopvw.pl.

2. ZAKRES I CEL GROMADZENIA DANYCH

 1. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (tj. dane, które podaje sam Użytkownik, dobrowolnie) lub biernie (tj. dane automatycznie zapisywane przez serwer).
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług zamieszczonych na Serwisie. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza (w celu wysyłki Newslettera dotyczącego tzw. Afery Volkswagena lub w celu kontaktu z Użytkownikami w zakresie dalszych informacji związanych z przystąpieniem do pozwu zbiorowego).
 3. Dane osobowe Użytkowników w postaci adresu e-mail, przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody na wysyłkę Newslettera dotyczącego tzw. Afery Volkswagena, która może być w każdej chwil wycofana, jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest całkowicie dobrowolna, ale niezbędna w celu otrzymywania bieżących informacji o tzw. Dieselgate.
 4. W przypadku zainteresowania Użytkowników dochodzeniem roszczeń w związku z tzw. Aferą Volkswagena, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Użytkowników przed rozpoczęciem współpracy, a następnie do prowadzenia współpracy. Stowarzyszenie aby móc interweniować w sprawie Użytkowników będących posiadaczami tzw. Wadliwych Pojazdów (Pojazdy marki Volkswagen wyprodukowane w latach 2008-2015, wyposażone w silnik 1.2, 1.6 lub 2.0 oznaczony kodem EA 189) otrzymuje od Użytkowników dane osobowe znajdujące się w dokumentach wskazanych pod adresem: https://www.stopvw.pl/dochodzenie-roszczen/, przy czym to od Użytkownika zależy, jakie dane udostępni Stowarzyszeniu celem umożliwienia interwencji w sprawie.
 5. Ponadto podczas korzystania z Serwisu system wykorzystywany przez Stowarzyszenie automatycznie pobiera adres IP, który zapisywany jest w dziennikach logowania. Adresy IP są gromadzone wyłącznie w celach statystycznych i są anonimowe.
 6. Dane osobowe Użytkowników w zakresie Newslettera będą przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika z usługi. Dane osobowe przekazane zgodnie z informacjami wskazanymi na stronie https://www.stopvw.pl/dochodzenie-roszczen/ przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń.
 7. Dane Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, nie podlegają także profilowaniu.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi marketingowe, informatyczne, kurierskie i pocztowe, ale także podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem tj. w zależności od wyboru wariantu dostępnego na stronie https://www.stopvw.pl/dochodzenie-roszczen/, Spółce Stop VW sp. z o.o. lub Kancelarii Dawid & Partners – Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k., jak również podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane osobowe, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom i instytucjom właściwym do dochodzenia roszczeń w odniesieniu do ustawy z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz innych ustaw państw członkowskich UE umożliwiających dochodzenie roszczeń w związku z tzw. Dieselgate.

3. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
  2. prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. przenoszenia danych
  5. ograniczenia przetwarzania,
  6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  7. w przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu skontaktuj się z Fundacją lub Inspektorem ochrony danych osobowych,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli sposób w jaki przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 2. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien wysłać swoją prośbę na adres: poszkodowani@stopvw.pl.
 3. Otrzymane przez Administratora dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej.

4. NEWSLETTER

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do Użytkowników informacji o tzw. Aferze Volkswagena. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail, co najmniej raz w miesiącu, na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości e-mail, w której wysłany został Newsletter. Po kliknięciu w link adres e-mail Użytkownika zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów Newslettera.

5. ZABEZPIECZENIE DANYCH

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach Serwisu, służą do realizacji usług Administratora. Informacje te nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że:
  1. po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub
  2. obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Dane osobowe przekazywane z Serwisu na serwer zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Stowarzyszenie zabezpiecza dane osobowe Użytkowników stosując wysoki poziom zabezpieczeń oraz wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 5. W Serwisach pojawiają się linki do innych stron internetowych (np. Facebook, YouTube,). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Stowarzyszenie. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

6. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość Serwisu jest własnością Stowarzyszenia. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (m.in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwisy oraz wszystkie ich elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu dla własnych celów, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw dotyczących zarejestrowanych znaków towarowych. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana w celach komercyjnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Stowarzyszenia.

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki prywatności i zobowiązanie do jej przestrzegania.
 2. Stowarzyszenie ma prawo dokonywania zmian w Polityce prywatności, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności dokonywane są poprzez zamieszczenie ich nowej treści na Serwisie.
 3. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w jego dostępności. Stowarzyszenie w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 4. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Stowarzyszenie polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu mogą się z nami skontaktować pod adresem: poszkodowani@stopvw.pl.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki. O zmianie Użytkownicy zostaną poinformowani e-mailowo lub poprzez umieszczenie informacji o zmianie na stronie głównej www.stopvw.pl.