Polityka prywatności

1. INFORMACJE OGÓLNE

Polityka prywatności ma na celu poinformowanie gości odwiedzających naszą stronę internetową znajdującą się pod adresem www.stopvw.pl (zwana dalej „Serwis”) o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie informacji o w sprawie tzw. Afery Volkswagena (zwany dalej „Newsletterem”). Każdy gość, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu jest „Użytkownikiem”.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony ich danych osobowych oraz prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) przy ul. Bagatela 11/3, 00-585 Warszawa, numer KRS: 0000602320, adres e-mail: poszkodowani@stopvw.pl.

 

2. ZAKRES I CEL GROMADZENIA DANYCH

Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (tj. dane, które podaje sam Użytkownik, dobrowolnie) lub biernie (tj. dane automatycznie zapisywane przez serwer).

Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług zamieszczonych na Serwisie. Dane podane w formularzu są przetwarzane  w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza (w celu wysyłki Newslettera dotyczącego tzw. Afery Volkswagena oraz w celu kontaktu z Użytkownikami w zakresie dalszych informacji związanych z przystąpieniem do pozwu zbiorowego).

Stowarzyszenie dla realizacji usług zbiera następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,

przy czym zakres zbieranych danych różni się w zależności od usługi wybranej przez Użytkownika.

Ponadto podczas korzystania z Serwisu system wykorzystywany przez Stowarzyszenie automatycznie pobiera adres IP, który zapisywany jest w dziennikach logowania. Adresy IP są gromadzone wyłącznie w celach statystycznych i są anonimowe.

 

3. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Stowarzyszenie zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien wysłać swoją prośbę na adres: poszkodowani@stopvw.pl.

 

4. NEWSLETTER

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do Użytkowników informacji o tzw. Aferze Volkswagena . Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail, co najmniej raz w miesiącu, na podany przez Użytkownika adres e-mail.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości e-mail, w której wysłany został Newsletter. Po kliknięciu w link adres e-mail Użytkownika zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów Newslettera.

 

5. ZABEZPIECZENIE DANYCH

Stowarzyszenie zapewnia, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach Serwisu, służą do realizacji usług Stowarzyszenia. Informacje te nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że:

  • po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie
    lub
  • obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

Dane osobowe przekazywane z Serwisu  na serwer zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Stowarzyszenie zabezpiecza dane osobowe Użytkowników stosując wysoki poziom zabezpieczeń oraz wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

W Serwisach pojawiają się linki do innych stron internetowych (np. Facebook, YouTube,). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Stowarzyszenie. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

6. PRAWA AUTORSKIE

Zawartość Serwisu jest własnością Stowarzyszenia. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (m. in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwisy oraz wszystkie ich elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu dla własnych celów, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw dotyczących zarejestrowanych znaków towarowych. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana w celach komercyjnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Stowarzyszenia.

 

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki prywatności i zobowiązanie do jej przestrzegania.

Stowarzyszenie ma prawo dokonywania zmian w Polityce prywatności, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności dokonywane są poprzez zamieszczenie ich nowej treści na Serwisie.

Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w jego dostępności. Stowarzyszenie w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Stowarzyszenie polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu mogą się z nami skontaktować pod adresem: poszkodowani@stopvw.pl.