Wybierz jeden z dwóch wariantów dochodzenia roszczeń

I. Dochodzenie roszczeń z kosztami sądowymi

Wariant umowy z kancelarią, gdzie poszkodowany ponosi koszty dochodzenia roszczeń, a wynagrodzenie dla kancelarii wynosi 20% zasądzonej kwoty po wygranej sprawie (bez względu na czas trwania sporu sądowego z VWAG).

W przypadku wygranej sprawy pobieramy prowizję w wys. 20% zasądzonej kwoty, natomiast w przypadku kiedy sprawa byłaby przegrana (bo zawsze trzeba zakładać taką ewentualność), Państwo tracicie poniesione koszty, ale i my też tracimy z uwagi na fakt, iż wtedy nie należy się nam żadne wynagrodzenie (nawet jeżeli będziemy zajmować się sprawą przez kilka lat).


 • Poszkodowany ponosi jednorazową opłatę kancelaryjną w wysokości 500 zł brutto
 • Poszkodowany sam ponosi koszty sądowe (opłata sądowa 600 zł, koszty biegłego) – łącznie nawet kilka tysięcy złotych
 • W przypadku wygranej wynagrodzenie kancelarii wynosi 20% od zasądzonej należności – realnego zysku Poszkodowanego
 • W przypadku niepowodzenia poszkodowany nie ponosi kosztów wynagrodzenia kancelarii
II. Dochodzenie roszczeń bez kosztów sądowych

Wariant umowy ze spółką, gdzie poszkodowany nie ponosi żadnych kosztów, a co za tym idzie żadnego ryzyka. Wszelkie koszty, jak i ryzyko w imieniu poszkodowanego ponosi Stowarzyszenie STOP VW, którego (po wygranej sprawie) prowizja wynosi 50% zasądzonej kwoty (bez względu na czas trwania sporu sądowego z VWAG).

W przypadku kiedy sprawa byłaby przegrana, Państwo nic nie tracicie, natomiast my tracimy poniesione w Państwa imieniu koszty.


 • Poszkodowany nie ponosi kosztów sądowych, które pokrywa spółka
 • Brak opłaty kancelaryjnej
 • W przypadku wygranej wynagrodzenie spółki wynosi 50% od zasądzonej należności – realnego zysku Poszkodowanego
 • W przypadku niepowodzenia poszkodowany nie ponosi żadnych kosztów

Powyższe dokumenty dotyczą konsumenta oraz przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Jeżeli samochód zarejestrowany jest na spółkę prawa handlowego (Sp. z.o.o., S.K., S.J., S.A., itd.), prosimy o kontakt, a prześlemy stosowne wzory dokumentów w wersji sformułowanej dla spółek.

W przypadku kiedy pojazd posiada więcej niż jednego właściciela, prosimy aby na umowie znaleźli się wszyscy współwłaściciele. Jeżeli chodzi o oświadczenie członka grupy, to każdy ze współwłaścicieli musi podpisać osobny dokument.

Sprzedaż pojazdu w trakcie trwania sprawy jest możliwa z jednoczesnym pozostawieniem sobie prawa do dochodzenia roszczeń, ale muszą być spełnione dwa warunki:

 1. Sprzedaż pojazdu musi nastąpić na podstawie dokumentu zawierającego stosowne zapisy dające Państwu prawo do dochodzenia roszczeń po sprzedaży pojazdu (stosowny wzór umowy sprzedaży pojazdu prześlemy osobom, które dołączyły do pozwu, ale mają zamiar sprzedać pojazd).
 2. Najpierw musi nastąpić dołączenie do pozwu (przesłanie stosownych dokumentów), a następnie sprzedaż pojazdu na podstawie stosownego dokumentu.

Aby móc zainterweniować również w Państwa sprawie, prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres Stowarzyszenia następujących dokumentów:

 1. podpisanej umowy wraz z oświadczeniem (w jednym ze wskazanych wyżej wariantów)
 2. kopii dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu (może to być faktura zakupu lub umowa sprzedaży – jeżeli mają Państwo problem z odnalezieniem tego dokumentu zastępczo można przesłać kartę pojazdu (wszystkie strony zawierające zapisy); jeżeli pojazd jest w leasingu proszę o przesłanie kopii faktury uiszczenia wstępnej opłaty oraz kopii umowy leasingowej, a w przypadku wykupu pojazdu z leasingu, także kopii faktury wykupu)
 3. kopii dowodu rejestracyjnego (obydwie strony)

Dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty (proszę o przesyłanie listem poleconym) lub firmy kurierskiej na podany poniżej adres, jak również mailem (dobrej jakości skany umożliwiające dokonywanie kopii) na adres poszkodowani@stopvw.pl.

Adres naszego Stowarzyszenia:

STOP VW
ul. Domaniewska 17/19 lok 133
02-663 Warszawa