Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA OSÓB POSZKODOWANYCH PRZEZ SPÓŁKI GRUPY VOLKSWAGEN AG

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 1. Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnie określającym swoje cele, program działania i struktury organizacyjne.
 2. Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG zwane dalej Stowarzyszeniem działa w oparciu o polskie przepisy prawa regulujące działalność stowarzyszeń oraz realizuje cele statutowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§2

Użyte w niniejszym statucie postanowienia i skróty oznaczają:

 1. Spółki Grupy Volkswagen AG – Volkswagen Aktiengesellschaft z siedzibą w Wolfsburgu, wszystkie spółki, w których Volkswagen AG jest spółką dominującą lub spółka zależna od Volkswagen AG jest spółką dominującą oraz inne spółki przynależące do koncernu Volkswagen, niezależnie od miejsca siedziby spółki.
 2. Poszkodowani – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, poszkodowane przez Spółki Grupy Volkswagen AG.

§3

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Stowarzyszenie nie tworzy jednostek terenowych.
 3. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

§5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw, jak i indywidualnych spraw osób trzecich, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać prowadzenie tych spraw innym osobom fizycznym i prawnym lub stosownym instytucjom.
 3. Cały przychód z działalności Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność statutową.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach statutowych.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 

§7

Celem Stowarzyszenia jest :

 1. udzielanie pomocy prawnej poszkodowanym przez Spółki Grupy Volkswagen AG;
 2. pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń finansowych od Spółek Grupy Volkswagen AG;
 3. inicjowanie postępowań i przystępowanie do postępowań toczących się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa;
 4. uczestniczenie w postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych;
 5. pomoc prawna przy egzekucji wyroków i orzeczeń sądów;
 6. upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej producentów pojazdów mechanicznych.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. rozwijanie działalności informacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych;
 2. opracowywanie i publikowanie w prasie oraz czasopismach branżowych, także w innych środkach społecznego przekazu materiałów dotyczących ochrony praw i interesów poszkodowanych;
 3. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
 4. współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o takich samych lub podobnych celach statutowych;
 5. utworzenie ośrodka informacji dla poszkodowanych;
 6. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach zgodnych z celami Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§9

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. Członków zwyczajnych,
  2. Członków wspierających,
  3. Członków honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
  1. spełnia wymogi określone w ustawie prawo o stowarzyszeniach i chce dążyć do celów, jakie stawia sobie Stowarzyszenie,
  2. wspiera działalność Stowarzyszenia lojalną, uczciwą i honorową postawą, bierze czynny udział w działaniach Stowarzyszenia,
  3. została przyjęta w poczet członków zwyczajnych zgodnie regulacjami Stowarzyszenia,
  4. opłaci wpisowe.
 3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która popiera działalność Stowarzyszenia i wspiera je w dowolnym z wymienionych poniżej sposobów:
  1. zapewnia środki finansowe na realizację celów Stowarzyszenia,
  2. udziela Stowarzyszeniu konsultacji merytorycznych lub prawnych,
  3. promuje Stowarzyszenie w mediach, prasie i ogólnie rozumianej przestrzeni publicznej.
 4. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia, przy czym koniecznymi warunkami dodatkowymi są:
  1. zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia i realizacją jego celów,
  2. nie pozostawanie w sytuacji konfliktu interesów w odniesieniu do celów statutowych Stowarzyszenia,
  3. zadeklarowanie na jego rzecz pomocy finansowej lub rzeczowej.
 5. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, której przyznano tą godność ze względu na szczególne zasługi wobec Stowarzyszenia lub spraw i celów, dla których zostało powołane.

§10

 1. Wszyscy założyciele stają się członkami zwyczajnymi z mocy prawa z dniem rejestracji Stowarzyszenia pod warunkiem uiszczenia opłaty wpisowej.
 2. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji kandydata zainteresowanego członkostwem, zawierającej rekomendację trzech członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków lub odrzuceniu jego kandydatury. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Zebranie rozpatruje odwołanie podczas najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 3. Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej, podpisanej przez ubiegającą się o to zainteresowaną osobę.
 4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§11

Członkostwo nabywa się na mocy uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 4.

§12

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia:
  1. ma czynne i bierne prawo wyborcze,
  2. ma prawo składania wniosków i uczestnictwa we wszelkiej działalności Stowarzyszenia,
  3. ma prawo korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
  4. ma obowiązek opłacić wpisowe,
  5. ma obowiązek regularnie opłacać składki członkowskie,
  6. ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w działalności statutowej Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym , zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań i decyzji.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
 4. Członek honorowy ma uprawnienia określone w §12 ust. 1 pkt 2) i 3).
 5. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 6. Członek wspierający oraz członek honorowy nie są zobowiązani do uiszczania wpisowego oraz składki członkowskiej.

§13

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

§14

 1. Członkostwo wygasa w przypadku śmierci członka lub w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną przez utratę osobowości prawnej.
 2. Członkostwo ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia, z dniem złożenia rezygnacji na piśmie do Zarządu,
  2. wykluczenia z członkostwa na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia wskutek:
   1. rażącego naruszenia przez członka praw i obowiązków członkowskich, naruszania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia oraz w wypadku działań sprzecznych z prawem mających negatywny wpływ na Stowarzyszenie,
   2. nieopłacenia składek członkowskich co najmniej przez rok, przy czym wykluczenie nie anuluje obowiązku uiszczenia zaległej składki członkowskiej,
   3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych,
   4. podejmowania przez członka wspierającego działań odbiegających od złożonej przez niego deklaracji członkowskiej.
 3. Odebranie honorowego członkostwa następuje przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia zawierającego uzasadnienie.

§15

 1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z członkostwa w Stowarzyszeniu (§ 14. ust. 2) przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia uchwały Zarządu osobie, której wykluczenia dotyczy przedmiotowa uchwała.
 2. Osoba, która została pozbawiona członkostwa, traci także status członka organu władz statutowych. Zawieszenie osoby w prawach członka Stowarzyszenia jest równoznaczne z zawieszeniem jej statusu członka organu władz statutowych.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

§17

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że chociażby jeden członek wniesie sprzeciw, wtedy wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. Ustępujący członkowie władz Stowarzyszenia mogą ubiegać się o pełnienie funkcji we władzach Stowarzyszenia w kolejnych kadencjach.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie swoich obowiązków na podstawie odrębnej umowy zawartej ze Stowarzyszeniem.
 4. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z realizacją swoich zadań.
 5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu osobowego, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§18

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem zwoływane przez Zarząd.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, na którym odbywają się wybory władz Stowarzyszenia, odbywa się co 4 lata, a zwyczajne Walne Zebranie corocznie, do końca czerwca każdego roku kalendarzowego.

§19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 3. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 4. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia;
 5. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu spośród wybranych członków Zarządu,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania, w tym rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 7. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 8. podejmowanie uchwał o zmianie statutu;
 9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 10. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.

§20

Walne Zebranie Stowarzyszenia ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie, w ciągu 24 godzin bez względu na liczbę obecnych we wszystkich sprawach.

§21

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania.

§22

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

B. ZARZĄD

§23

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd składa się od jednego do pięciu członków, w tym z Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i członków Zarządu.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz będzie uzupełniany z listy kandydatów według kolejności uzyskanych głosów na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§24

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań na jego rzecz jest Prezes Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem ustępu 2, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań na jego rzecz jest Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem ustępu 2.
 2. Nabywanie, zbywanie lub obciążanie majątku Stowarzyszenia na kwotę przekraczającą w okresie roku kalendarzowego 100.000,00 zł wymaga dla swej ważności każdorazowej akceptacji Komisji Rewizyjnej. Uchwały Komisji Rewizyjnej w tym zakresie zapadają jednogłośnie przy obecności co najmniej połowy jej członków.

§25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania.
 2. Uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej.
 3. Zatwierdzanie bilansu Stowarzyszenia i sprawozdań finansowych.
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu majątku nieruchomego przez Stowarzyszenie.
 6. Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych.
 7. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

§26

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na miesiąc.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

C. KOMISJA REWIZYJNA

§27

 1. Komisja Rewizyjna w składzie 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego Stowarzyszenia i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej oraz nadzoru.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona zwykłą większości głosów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności organizacyjnej Stowarzyszenia, w szczególności zgodności jego działania z postanowieniami Statutu i uchwał Walnego Zebrania, jak i Zarządu,
  2. kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
  3. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania lub posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia,
  5. udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia w stosunkach cywilno-prawnych z członkami Zarządu.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w zawiązku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§28

 1. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej rocznej działalności (sprawozdanie roczne) oraz za okres kadencji (sprawozdanie kadencyjne).
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądaniem wyjaśnień.
 3. Komisja Rewizyjna składa wnioski Walnemu Zebraniu w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 4. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania musi zapaść w jej pełnym składzie.

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 

§29

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na dochody składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
  3. dochody z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej,
  4. nawiązki zasądzane na rzecz Stowarzyszenia przez sądy.
 3. Zasady gospodarki finansowej ustala Zarząd przy udziale Komisji Rewizyjnej.
 1. Zarząd zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale Walnego Zebrania ustala wysokość składek członkowskich.

§30

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

 

§31

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu (w tym zmiany celów statutowych Stowarzyszenia) podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

ROZDZIAŁ VII
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§32

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 1. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje równocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na cele podobne do celów statutowych Stowarzyszenia.